Zbiór ogólnych zasad obowiązujących w sezonie 2020.


Puchar Zimowy 2020

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona indywidualnie oraz drużynowo (liczone trzy najlepsze wyniki z pięciu możliwych startów).

Dodatkowe informacje:
Informujemy, że zgodnie z tradycją, wszystkie eliminacje Pucharu Zimowego zostaną rozegrane według aktualnych regulaminów PFTA (wraz z kilkoma wyłączeniami opisanymi poniżej).

Zasady ogólne Pucharu Zimowego:

 1. Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w kategoriach: FT, HFT1, HFT2, Junior (HFT/FT Open) w wieku 9-16 lat. Wszyscy juniorzy strzelają postawy wymuszone, ale juniorzy w wieku 9-13 lat mogą korzystać z pomocy opiekuna (mogą stosować bipody, poduszki itp.)
 2. Do klasyfikacji generalnej (indywidualnie oraz drużynowo) będą liczone najlepsze trzy starty z pięciu eliminacji (%). UWAGA! Każdy zawodnik startujący w kategorii FT (nawet niezgłoszony do drużyny) w przypadku całkowitego chybienia figurki jest zobowiązany do "zaczernienia" pola z punktacją za każdy cel, na którym nastąpiło całkowite chybienie (do punktacji drużynowej „zaczernienie” będzie liczone jako 0 punktów).
 3. Na każdej eliminacji Pucharu Zimowego zostanie rozstawionych 30 figurek dla HFT + 7 dodatkowych celów dla konkurencji FT (powyżej 42 metra).
 4. Organizator każdej eliminacji Pucharu Zimowego może zdecydować o niedopuszczeniu do udziału w zawodach dowolnego uczestnika bez podania powodu.
 5. Zwycięzcą klasyfikacji końcowej Pucharu Zimowego zostanie zawodnik, który uzyska najwyższą sumę punktów (%) pucharowych. W przypadku uzyskania równej, najwyższej sumy przez więcej niż jednego zawodnika, o końcowej klasyfikacji zadecyduje większa ilość wyższych miejsc (po dogrywkach), na branych do klasyfikacji zawodach. Jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, porównuje się wyniki w zawodach, w których brali udział jednocześnie wszyscy pretendenci. Jeśli i to nie da rozstrzygnięcia rozegrana zostanie dogrywka.

Drużyny oraz klasyfikacja drużynowa:

 1. Drużyna musi się składać maksymalnie z 5 zawodników zgłoszonych przed rozpoczęciem danej eliminacji, ale może zostać zgłoszona w mniejszym składzie osobowym (przed rozpoczęciem każdej kolejnej eliminacji można dopisać nowych zawodników na brakujące miejsca z zachowaniem pkt 6 tego regulaminu) i jest zgłaszana na cały czas trwania Pucharu.
 2. Wyniki trzech najlepszych zawodników będą liczone do klasyfikacji poszczególnych eliminacji.
 3. Drużyna może się składać z reprezentantów kategorii: FT, HFT1, HFT2 i Junior (HFT/FT Open w wieku 14-16 lat).
 4. Biuro Zawodów przeliczy wyniki zawodników FT do klasyfikacji drużynowej zgodnie z punktacją przyjętą w HFT ("X" - 2 pkt, "0" - 1 pkt, "zaczernione" pole - 0 pkt.).
 5. Wynik zawodnika do drużyny będzie liczony tylko wtedy, gdy w jego kategorii na danych zawodach wystąpi co najmniej 3 strzelców (wyjątkiem jest klasa Junior HFT/FT Open w wieku 14-16 lat, gdzie wynik Juniora do drużyny zostanie przyrównany do zwycięzcy odpowiedniej klasy seniorskiej).
 6. Jeden zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
 7. Skład drużyny nie może ulec zmianie podczas trwania całego Pucharu z wyjątkiem opisanym w pkt 1 oraz 8 tego regulaminu.
 8. W każdej chwili trwania Pucharu, ale najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnej eliminacji, można rozwiązać drużynę (tj. zmienić jej skład osobowy) i zgłosić nową z zachowaniem pkt 6 tego regulaminu. Dotychczasowe wyniki rozwiązanej drużyny zostaną anulowane, a drużyna usunięta z klasyfikacji generalnej.

Wszystkie sprawy nie ujęte w w/w regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie przez organizatorów Pucharu Zimowego.

Klasyfikacja generalna PZ'20:


26.01.2020
 - Zabrze | WYNIKI
09.02.2020 - Jaworzno | WYNIKI
23.02.2020 - Bohumin | WYNIKI
08.03.2020 - Mikstat | WYNIKI
13.12.2020 - Łazy | WYNIKI
Liczone 3 z 5 zawodów

Organizatorzy PZ'20: